Kunskapsförmedling till verksamheter

MeF arbetar för de antroposofiska idéerna om självförvaltning och social tregrening: med frihet, jämlikhet och rättvisa i balans med varandra, precis som grunden är i alla våra antroposofiskt inspirerade verksamheter. 

Utifrån det är MeF en samarbetspart som är viktig i framtiden för att fortsätta utveckla antroposofins organisationsidé med självförvaltning och social tregrening. Idag har både MeF och verksamheterna ett fint samarbete med Arbetsgivaralliansen (Aa) dock så har inte Aa i uppdrag att utveckla den antroposofiska organisationsidén. MeF vill på så sätt även vara ett stöd till hela verksamheten och ledningen för fortsatt utveckling av ett modernt ledarskap utifrån antroposofins organisationsidé.  

  • MeF bidrar gärna med stöd till verksamhetsledningen och kollegiets arbete med att bygga värdefulla och livskraftiga verksamheter.

–  För att få en hållbar verksamhetsutveckling måste de tre samhällsfunktionerna: kulturliv, rättsliv och näringsliv gynna varandra och vara i balans. Det kan bara ske om vart och ett tillåts utvecklas på sitt eget sätt; på sina egna, speciella premisser.

– För en fungerande självförvaltning krävs ett gediget arbete på arbetsplatsen kring hur samverkan ska göras. Det innebär oftast inte att alla gör som de själv önskar utan det krävs att man kommer överens om samarbetsformen och hur beslutsprocesserna ska se ut. Ledningen i en verksamhet är ytterst ansvarig och fattar de slutliga besluten men vägen dit kan göras på olika sätt, där självförvaltningen förespråkar medarbetares delaktighet i beslutsprocessen.  

  • MeFs uppgift är att, med hjälp av kollektivavtalet TRIA vara ett stöd för utvecklingen av de samverkansformer som motsvarar dessa idéer hos er. 

– Avtalet ska stödja och skydda en process, där medarbetarens individuella engagemang, insats och initiativ låter sig integreras med verksamhetens behov och ändamål. 

  • MeF kan också erbjuda grundutbildning kring självförvaltning och social tregrening till verksamhetsledning som är anslutna till MeF. 

– Vi ser att det finns flera verksamheter som efterfrågar grunderna i hur man kan organisera en självförvaltning som håller med dagens krav kring ex. medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.  

– Vi ser att det finns en risk att de antroposofiskt inspirerade verksamheterna hamnar utanför sin organisationsidé pga att det kan vara svårt att finna bra sätt att få det att fungera på i vardagen. Det krävs samtal och utbildning för att finna möjliga vägar framåt.  

Ekonomiskt stöd till MeF 

För att göra ovanstående möjligt är MeF beroende av avgifterna från medlemmarna och bidrag från verksamheterna för MeFs fortsatta arbete. I tidigare kollektivavtal med HF (huvudmannaförbundet) ingick ett stöd från verksamheterna till MeF på 0,25 % av bruttolönesumman, en sk LFF-avgift. (LFF = Lagen om facklig förtroendeman.) Numera finns LFF-avgiften inte med i C-avtalet, utan det är en lokal fråga för verksamheten att ta ställning till.

  • Varje år skickar vi ut en ekonomisk förfrågan till verksamheterna, om ni vill fortsätta att stödja MeFs arbete för att stötta de antroposofiskt inspirerade verksamheterna i självförvaltning, social tregrening och arbetsrätt.