Allt sedan den första waldorfskolan grundades 1919 har waldorfskolorna varit föregångare när det gäller medarbetarnas möjlighet till delaktighet och engagemang – det som brukar kallas självförvaltning. Idag är det allt fler stora och små verksamheter i samhället som framgångsrikt tillämpar detta i sina organisationer.

Till TRIAs centralavtal finns även ett centralt samverkansavtal, som har tillkommit för att förverkliga intentionerna i Mbl ( lagen om medbestämmande) och för att underlätta medarbetarnas delaktighet i verksamhetens beslutsprocesser. För att uppnå ett gott samarbetsklimat ska medarbetarna ges möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Det åligger alla att utveckla och bevara förtroendefulla relationer med respekt för medarbetarnas och huvudmännens olika roller och arbetsförutsättningar. Samverkansavtalet gäller för medlemsorganisationerna i alla Arbetsgivaralliansens branscher.

  • Alla verksamheter som har ett lokalt ombud (oberoende vilken facktillhörighet) ska teckna ett lokalt samverkansavtal.
  • I det lokala samverkansavtalet ska det beskrivas hur samverkan rent praktiskt ska gå till och hur beslutsprocesserna ser ut.
  • Ni har en stor möjlighet i det lokala samverkansavtalet att beskriva och praktisera självförvaltning så som det görs i er verksamhet.