Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på arbetet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Huvuduppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen far illa eller blir skadad på arbetet.

  • En bra arbetsmiljö är en förutsättning för hälsa, trygghet och trivsel i arbetet och därför finns MeF som stöd i ert dagliga arbete med olika arbetsmiljöfrågor.
  • Det är viktigt att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på undersökningar, analys/riskbedömning, upprättandet av handlingsplan, insatser, uppföljning och utvärdering. Detta kan göras på olika sätt, ex.genom att en skyddskommitté är ansvarig för grundarbetet. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågor regelbundet lyfts i verksamheten på ex. APT (arbetsplatsträffar).
  • MeF erbjuder utbildning till MeFs skyddsombud, medlemmar och verksamheterna i stort kring hur man kan utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete som bygger på tanken kring KASAM.

Att stärka känslan av sammanhang på arbetsplatsen

Känsla av sammanhang är grunden i den salutogena teorin. I den forskning som Aaron Antonovsky gjorde kunde han se att en människa som hade hög grad av KASAM klarade påfrestningarna bättre än de som hade lägre grad av KASAM. 

Utifrån sin forskning fann Antonovsky att människor som hade en god förmåga och upplevelse inom områdena: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet även hade en högre grad av upplevd hälsa. 

  • Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.
  • Hanterbart – de resurser (kunskap, tid, styrka mm) som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.
  • Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Det handlar givetvis även om individuella faktorer, men genom ett hälsofrämjande arbetsklimat kan man stärka medarbetarnas känsla av sammanhang.

Genom antroposofins tanke kring självförvaltning finns KASAM som en av grunderna i antroposofiskt inspirerade verksamheter:

  • Genom att det är medarbetarna som tillsammans tar hand om arbetsplatsen och dess frågor. På så sätt ökar chanserna att arbetet med ex. olika arbetsuppgifter, förändringar och utvecklingsprojekt blir begripliga, hanterbara och meningsfulla. Detta eftersom det är frågor som kollegorna tillsammans pratar om på arbetsplatsen och inget som är toppstyrt av en ledning. 
  • I friska verksamheter finns en allmänt positiv inställning till problemlösning. En frisk verksamhet kännetecknas av att det är tillåtet att komma med kritik. Detta medför att problem och missförhållanden kommer upp till ytan och relativt snabbt kan lösas.
  • Kollegiemötena / arbetsplatsmötena har alltid varit en viktig plats i de antroposofiskt inspirerade verksamheterna för att processa verksamhetens arbetsmiljöfrågor, som kan komma i uttryck i ex. olika arbetsuppgifter, förändringar och utvecklingsprojekt.
  • Det är dock viktigt att arbetsplatsen vet vem som är ansvarig för olika processer. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger alltid på huvudmannen. Huvudmannen kan sedan i sin tur ha delegerat arbetsuppgifter t.ex. till verksamhetsledningen.