Skyddsombud– MeFs förtroendevalda

Som skyddsombud har du möjligheten att föreslå och driva idéer för att du och dina kollegor ska trivas på arbetsplatsen och få en bättre arbetsmiljö. Du fungerar som länken mellan kollegorna på arbetsplatsen, huvudmannen och MeF. Ni kan vara ett eller flera skyddsombud bland MeFs medlemmar. Det är även vanligt att en arbetsplats har skyddsombud från de aktiva fackförbunden på arbetsplatsen. Den gruppen brukar ingå i verksamhetens arbetsmiljögrupp eller skyddskommitté.

I uppdraget som lokalombud ingår att: 

 • Skapa gynnsamma dialoger​
 • Informera och engagera kollegorna i arbetsmiljöfrågor ​​
 • Välkomna nyanställda​
 • Stödja och företräda kollegor
 • Fånga upp frågor från dina kollegor, följ upp och återkoppla i frågor som rör arbetsmiljön​
 • Medverka i individuella arbetsskadeanmälningar
 • Göra huvudman uppmärksam på problem​
 • Kontrollera att huvudman uppfyller de krav som finns på systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Samverka med arbetsplatsen och ledningen​
 • Samarbeta med kollegor, lokalombud och ledning​
 • Samverka kring riskanalyser vid förändringsarbete inom verksamheten, detta görs bl.a. genom skyddskommittémöten

Så här väljer ni skyddsombud

Är det första gången ni ska välja ett skyddsombud kontaktar ni MeFs huvudkontor och stämmer av hur ni bäst ska gå tillväga.

 • Efter valet av skyddsombud är gjort, bör denna gå en grundutbildning i arbetsmiljö.