Stadga, beslutade vid förbundsstämman 21 april 2001

§ 1 Namn mm

Förbundets namn är Medarbetareförbundet. Det har sitt säte i Järna.

§ 2 Ändamål och uppgift

Förbundet är en central sammanslutning av medarbetare, oavsett yrkeskategori, som vill förverkliga en antroposofiskt orienterad självförvaltning. Dess uppgift är att verka för medlemmarnas gemensamma mål i enlighet med antroposofiska samhällsekonomiska principer (social tregrening).

§ 3 Förbundet har att verka för

– att centrala avtal sluts mellan medarbetarförbundet eller sektion därav, och huvudmannaförbund, under beaktande av principen att arbetskraft varken kan säljas eller köpas, och att därigenom förhållandet mellan medarbetare och huvudman vidareutvecklas

– att vid behov bistå medlemmarna och dess lokalavdelningar vid tillkomsten av lokala avtal inom medarbetarnas verksamhetsområde

– att bistå medlemmarna och dess lokalavdelningar med råd och hjälp gällande arbetsrättsfrågor

– att bistå medlemmarna och dess lokalavdelningar vid vidareutveckling av den sociala tregreningsprincipen och den övergripande antroposofiska impulsen inom ekonomi och arbetsrätt, genom att särskilt verka för en förståelse och utveckling av följande huvudområden: ledningsfunktion – arbetsfördelning – löneram – lönefördelning

– att samverka med och ekonomiskt stödja Fria Högskolan för Antroposofi och Antroposofiska Sällskapet i utveckling och forskning inom medarbetarförbundets verksamhetsområden

– att ge spridning av resultatet från detta utvecklings- och forskningsarbete till lokalavdelningarna och medlemmarna

– att även i övrigt främja genomförande och utveckling av självförvaltningsprincipen och en fungerande samverkan mellan medarbetarna och huvudmännen.

§ 4 Medlemskap

Medarbetare som ser ett behov av förbundets verksamhet och som är beredd att verka för förbundets ändamål äger rätt att antas som medlem. Ansökan om medlemskap skall göras till lokalavdelningsstyrelse eller om sådan ej finns direkt till förbundsstyrelsen. Medlem som motverkar förbundets stadgar kan av förbundsstämman uteslutas men skall först beredas tillfälle att yttra sig om den föreslagna uteslutningen. För uteslutning krävs 2/3 majoritet av de på förbundsstämman röstberättigade. Vid utträde ur förbundet skall ingångna förpliktelser fullföljas. Framställning om utträde ställes skriftligen till lokalavdelningsstyrelse eller förbundsstyrelse om medlem ej tillhör lokalavdelning. Medlem som ej efter påminnelse betalat sin medlemsavgift betraktas som utträdd.

§ 5 Årsavgift

Medlem skall till förbundet erlägga den årsavgift som förbundsstämman beslutar. Om lokalavdelning finns på medlems arbetsplats äger även denna besluta om årsavgift samt vidare åligger det lokalavdelning att administrera medlemmarnas årsavgift gentemot förbundet eller verka för att huvudmannen adminstrerar denna.

§ 6 Organ

Medarbetarförbundets organ är Lokalavdelningarna, Förbundsstämman, Styrelsen och Revisorerna.

Vid behov kan sektioner bildas för olika verksamhetsområden.

§ 7 Lokalavdelning

Förbundet skall verka för att det på antroposofiskt orienterade arbetsplatser bildas lokalavdelningar av medarbetarförbundet. Lokalavdelning håller årsmöte och utser styrelse och i övrigt finner former för sitt arbete. Det ankommer på lokalavdelning att inom ramen för centralt avtal ingå lokalavtal med huvudmannen. Om huvudman ej omfattas av centralt avtal skall lokalavdelning först verka för att sådant ingås och om så ej är möjligt ändå verka för att lokala avtalet håller sig inom ramen för centralt avtal. Medarbetarförbundet skall alltid vid behov bistå lokalavdelning. Innan lokalavdelningen tecknar avtal med verksamhetens huvudman skall avtalet godkännas av förbundsstyrelsen. § 8 Förbundsstämman

Förbundsstämman är högsta beslutande organ och består av två representanter från varje lokalavdelning. Varje representant har en röst. Representant får lämna fullmakt. Representant får företräda högst tre röster. Övriga medlemmar, vare sig de tillhör lokalavdelning eller ej, äger närvaro-, förslags- och yttranderätt på förbundsstämman. Förbundsstämman skall sammanträda vid ett ordinarie möte under tiden 15/4 – 31/5 varje år och därutöver om styrelsen så önskar eller om en fjärdedel av medlemmarna så önskar samt om revisor så påkallar. Kallelse skall ske med brev tidigast 5 veckor och senast 2 veckor före ordinarie stämma och senast 2 veckor för extra stämma.

På ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för mötet

b) upprättande av röstlängd

c) val av justeringsmän

d) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

e) styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

g) val av styrelseledamöter för tiden intill nästnästa ordinarie förbundsstämma

h) val av revisorer för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma

i) val av valberedning

j) fastställande av årsavgift

k) övriga frågor

Beslut får ej fattas i övrig fråga med mindre än frågan angivits i kallelsen . Vid extra förbundsstämma får ej beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 9 Styrelse

Styrelsen utses av förbundsstämman och består av minimum tre ledamöter och maximum sju ledamöter. Mandattiden är två år och varar mellan ordinarie förbundsstämmor. Halva styrelsen skall utses vid varje ordinarie förbundsstämma. Vid udda antal ledamöter utses jämt antal jämt kalenderår och udda antal udda kalenderår. Styrelse utser inom sig ordförande och övriga funktionärer. För beslutsmässighet erfordras att minst halva antalet ledamöter är närvarande. Enighet skall eftersträvas. Om enighet ej kan uppnås och beslut brådskar skall frågan avgöras genom majoritetsbeslut varvid ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen skall fullgöra förbundsstämmans beslut samt aktivt verka för att förbundets ändamål vidareutvecklas samt i övrigt fullgöra vad som ankommer på styrelsen enligt dessa stadgar och vad som brukligt är. Dessutom är styrelsens uppgift att företräda förbundet vid slutande av centrala avtal samt bistå medlemmarna enligt förbundets ändamål.

§ 10 Förvaltningsberättelse mm

För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 1 mars.

§ 11 Revision

Granskningen av förbundets räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av minst två av förbundets ordinarie stämma valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad eller godkänd. Envar av dessa äger, när han så vill, ta del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar.

Senast den 1 april skall revisorerna avsluta granskning av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen. Revisorerna väljs för ett år.

§ 12 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

§ 13 Valberedning

Valberedningen bör bestå av tre ledamöter och väljes av förbundsstämman för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma. Valberedningens ledamöter skall vara medlemmar av Fria Högskolan för Antroposofi.

§ 14 Stadgeändring

I vad gäller paragraf 2 får den endast ändras genom samstämmiga beslut på två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor med kvalificerad 2/3 majoritet. I övrigt krävs kvalificerad 2/3 majoritet vid ordinarie eller extra förbundsstämma för stadgeändring.

§ 15 Upplösning

Vid upplösning av förbundet skall dess tillgångar disponeras enligt förbundsstämmans beslut.