Så här använder vi dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är för att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Personuppgifterna behandlas av utsedd medarbetare. Behandling av uppgifterna följs upp regelbundet för att tillse att ingen obehörig behandling sker.

Personuppgifter som behandlas av Medarbetareförbundet är grundläggande personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefon, mejladress, medlemsavgift samt tjänsterelaterade uppgifter: Arbetsplats, tjänst, tjänstegrad, lön samt alla uppgifter lämnade i samband med medlemsärende.

Vi behöver också kunna använda uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och om vår fackliga verksamhet och arbete. Vi behöver dessutom kunna lämna ut uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Det är frivilligt för den registrerade att lämna uppgifter. Du har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Medarbetareförbundet är skyldig att på begäran av den registrerade, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt före detta medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till. Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du oss info@mef.se