Bli medlem

Varför ska jag bli medlem?
Vi arbetar för att du ska få bättre villkor som medarbetare samtidigt som du verkar för en hållbar social utveckling. Som medlem i MeF får du chans till inflytande både på arbetsplatsen och i facket.
Är du intresserad av att vara med i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Vill du ha medinflytande över löner, anställningar och organiseringen av din arbetsplats? Då bör du vara ansluten till Medarbetareförbundet.

Är det så att du råkar illa ut på din arbetsplats, är det fackets uppgift att ge råd, stödja och förhandla åt dig. Därför är det viktigt att vara fackligt ansluten.

Avgiften är avsiktlig låg för att alla medarbetare ska kunna vara medlem hos oss och därmed få beslutsrätt om allt från lönefördelning till organisationsstruktur i verksamheten. Det arbetet grundar sig i antroposofiskt inspirerad självförvaltning, som ska tillvara både medlemmarnas och verksamhetens behov. Förbundets ändamål är att vara ett arbetsrättsligt stöd för medarbetarna i den lokala självförvaltingen. Målet är att det mesta av det fackliga arbetet ska kunna göras lokalt i lokalavdelningen (dvs MeF-medlemmarna i verksamheten).

Vem kan bli medlem?
Medarbetareförbundet organiserar alla medarbetare inom verksamheten oavsett befattning.
Är du vaktmästare eller pedagog? Det spelar ingen roll, alla är välkomna. Det innebär att även verksamhetsledare, rektorer, förskolechefer kan vara medlemmar. 

Ladda ner medlemsansökan till MeF 2018

Medlemsavgiften för 2020 är 1200 kr/år. 
Betalas in på:
PG: 834 80 72-3, Medarbetareförbundet
BG: 720-9612
eller på MeF´s konto i Ekobanken: 9700 12 91449

Du kan välja att betala medlemsavgiften månadsvis med en stående överföring via din internetbank. Gör en inbetalning via internetbanken och kryssa i att den ska upprepas varje månad. Viktigt är att du i betalningen meddelar oss personnummer och/eller namn på den som medlemsavgiften avser.

Medlemsavgiften kan betalas:
månadsvis: 100 kr
kvartalsvis: 300 kr
halvårsvis: 600 kr
eller per helår: 1200 kr

Medlemsavgiften innefattar inte avgift för A-kassa. Vill du veta mer om vilken A-kassa du kan ansluta dig till, läs här: A-kassa

Så här använder vi dina personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Läs mer här om vad vi kan komma att använda uppgifterna till.

Vad vi använder vi uppgifterna till
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också kunna använda uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om vår fackliga verksamhet eller liknande, för att bedriva arbetsrättsligt arbete för dig och de övriga medlemmarna, eller för annat arbete som vi gör för att tillvarata dina och de övriga medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen.
Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Så hanteras uppgifterna
Personuppgifterna behandlas av utsedd personal hos oss. Personalens behandling av uppgifterna följs upp regelbundet för att tillse att ingen obehörig behandling sker.

Personuppgifter som behandlas av Medarbetareförbundet: 

  1. Grundläggande personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefon, mejladress, medlemsavgift.
  2. Tjänsterelaterade uppgifter: Arbetsplats, tjänst, tjänstegrad, lön samt alla uppgifter lämnade i samband med medlemsärende.
  3. Det är frivilligt för den registrerade att lämna uppgifter.
  4. Du har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.
  5. Medarbetareförbundet är skyldig att på begäran av den registrerade, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Efter avslutat medlemskap
Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, t.ex. fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt före detta medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till.
Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

Kontakta oss om du har frågor
Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du oss info(at)mef.se eller på telefon 08-551 504 00.