Ändamål och medlemsskap

Ändamål
Medarbetareförbundet har bildats för att stödja utvecklingen av samarbetsformer som motsvarar medlemmarnas behov av frihet och ansvar på arbetsplatsen, och för att ge lagligt skydd åt den fria självförvaltning som präglar antroposofiskt samarbete. Förbundets ändamål är att vara en arbetsrättsorganisation för medarbetare (anställda, arbetstagare) som vill utveckla antroposofiskt inspirerade sätt att samarbeta på sina arbetsplatser. Förbundet ska bl a teckna kollektivavtal för medarbetarna och finnas som rådgivare och förmedlare av kunskap när det gäller självförvaltning och arbetsrättsfrågor samt bistå lokalavdelningarna vid tillkomsten av lokala avtal.

Verksamhet (styrelse och anställda)
Medarbetarförbundets centrala arbete leds av dess styrelse. Styrelsen utses årligen i april-maj på förbundets årsmöte. För det dagliga arbetet har förbundet ett antal anställda ombudspersoner och lokala arbetsplatsombud.

Lagar och gemensamma avtal  (kollektivavtal)
I Sverige finns en rad lagar som anger rättigheter och skyldigheter för medarbetare och huvudmän (sk arbetstagare och arbetsgivare). Exempel på sådana lagar är: MBL – Lag om medbestämmande, LAS – Lag om anställningsskydd, AML – Arbetsmiljölagen. Inom lagarna finns ett visst frihetsutrymme, dvs. lagarna tillåter att parterna gör egna preciseringar i form av tillägg och undantag i centrala avtal.

Centralt avtal (centralt kollektivavtal)
MeF och Huvudmannaförbundet (HF) är båda centrala parter i lagens mening. Vi har tillsammans slutit ett centralt avtal där de lagliga möjligheterna till frihetsutrymme tagits tillvara. Detta för att de enskilda verksamheterna ska kunna utforma sina lokala avtal så fritt som möjligt, men ändå i anslutning till svensk lag. Det centrala avtalet utgör på så vis en utvidgad, laglig ram för de enskilda verksamheternas lokala avtal.

Lokalt avtal (lokalt kollektivavtal)
Ett lokalt avtal beskriver de överenskommelser som gjorts mellan medarbetarna vid en verksamhet (medlemmar i MeF) och huvudmannen för verksamheten. Det lokala avtalet fungerar som en bilaga till centralavtalet, och beskriver vad som gäller specifikt på verksamheten.

Medlemskap i MeF
Var och en som ser ett behov av MeF och vill stödja dess ändamål, kan bli medlem. Medlemskap kostar för närvarande 960 kr om året (2017). Som medlem i MeF får man vara med och besluta om innehållet i det lokala avtalet, och den där beskrivna fördelningen av arbetsinsatser och löner vid verksamheten, liksom även pensioner, fortbildning, medbestämmande- och samverkansformer. Medlemmar i MeF som arbetar vid samma verksamhet eller närstående verksamhet, kan när de så önskar bilda en lokalavdelning av MeF. Som medlem i MeF erbjuder vi dig också hjälp med arbetsrättsliga frågor på din arbetsplats. Samt stöd vid problem med ledning och vid tvister.

Lokalt ombud
För att lokalavtalet ska vara giltigt måste det skrivas under av en medarbetare som är ombud för MeF. De medarbetare som är medlemmar i MeF kan föreslå ett eller flera lokala ombud, som sedan formellt utses av MeF att vara förbundets ombud vid verksamheten.

Centralt ombud
Innan lokalombud och ledning kan signera lokalavtalet granskar vårt centrala ombud för MeF. Detta för att stämma av att formuleringarna inte bryter mot gällande lagar och förordningar.

Lokalavdelning
Med lokalavdelning avses medlemmar i MeF på en viss ort eller vid en viss verksamhet. Det är dessa medlemmar som nominerar (föreslår) lokalombud, och det är de som ytterst beslutar om att godkänna avtalet med huvudmannen.