Historik

Historik och bakgrund

Förbundets bildande

1971 bildades Miljöterapeutiska Förbundet (MF) för skydda medarbetarnas rätt att organisera arbetet efter egna önskemål. 1994 ombildades MF till Medarbetareförbundet (MeF) som fick nya stadgar och som ny målsättning: – att, tillsammans med det nybildade Huvudmannaförbundet, aktivt stödja utvecklingen av självförvaltning i antroposofiska verksamheter. Medarbetareförbundet bildades för att kunna stödja en utveckling av antroposofiska metoder och begrepp på detta mellanmänskliga område som handlar om avtal och rättigheter.

Ändamål

Förbundets ändamål är att vara en arbetsrättsorganisation för medarbetare (anställda, arbetstagare) som vill utveckla antroposofiskt inspirerade sätt att samarbeta på sina arbetsplatser. Förbundet ska bl a teckna kollektivavtal för medarbetarna och finnas som rådgivare och förmedlare av kunskap när det gäller självförvaltning och arbetsrättsfrågor samt bistå lokalavdelningarna vid tillkomsten av lokala avtal. Läs våra stadgar här.

Avtal

Medarbetareförbundet har med Huvudmannaförbundet slutit ett centralt kollektivavtal och har också som sin uppgift att bistå vid tillkomsten av lokala kollektivavtal. Dessa avtal skall tjäna som stöd, dels för de anställningsavtal och överenskommelser som finns i varje verksamhet, dels för de nya som man vill ingå. Självförvaltning, lönefördelning, sociala frågor etc skall på ett fritt och medvetet sätt lösas lokalt mellan medarbetarnas lokalavdelning och huvudmannen. Avtalen skall även fylla behovet av att tydligt beskriva verksamheternas organisationsformer, både för medarbetarna och för den intresserade allmänheten.

Fackföreningar och demokrati

Traditionellt har arbetsgivare drivit sina företag med mer eller mindre ensidigt vinstsyfte som målsättning. Arbetskraften har köpts som en vara på arbetsmarknaden, så billigt som möjligt. Arbetare har därför slagit sig samman för att få kraft bakom kraven på rimliga löner och mänskliga rättigheter. Ur dessa motsättningar har kampen gått vidare, fack- och arbetsgivarföreningar har vuxit fram, allt bättre överenskommelser och avtal har slutits och allt bättre lagar kommit till. Detta har varit en viktig del av demokratins framväxt, men hur utvecklar vi den vidare? I dag talas det alltmer om att det åter är marknadskrafterna som måste styra. Det är något vi vill motverka genom att skapa förutsättningar för verksamheter att organisera sig på ett socialt hållbart sätt – där solidaritet, demokrati, medinflytande och transparens är ledord.