Huvudavtal

Frihet, jämlikhet, solidaritet – genom lokalt självstyre

Syftet med MeFs centrala kollektivavtal med HF (1994 – 2018) och med Arbetsgivaralliansen fr o m 2017, är att de ska vara juridiska ramverk för det lokala självstyret, självförvaltningen. Typiskt för centralavtalen har varit t ex bestämmelser om deltagande i styrelsemöten, utvecklingssamtal, solidarisk lönesättning, utökade tjänstepensioner och fortbildning – och framförallt att det finns mycket stora möjligheter att göra egna bestämmelser i lokala kollektivavtal. Centralavtalen ger en trygghet och stabilitet samtidigt som de lämnar öppet för lokalt självstyre genom lokala kollektivavtal som medarbetarna i verksamheten har ett avgörande inflytande över.
Med självstyre menar vi en kultur av samverkan, med insyn och medinflytande för medarbetarna. Medarbetare och ledningspersoner samråder om arbetsuppgifternas fördelning och utförande, och fördelning av ekonomiska resurser.

Allt detta för att det ska vara möjligt att utveckla mer av frihet, jämlikhet och solidaritet i verksamheterna.

Nu startar förhandlingar mellan de avtalsbärande facken, dvs. Medarbetareförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Kommunal och Branschrådet inom AA om ett kommande eget branschavtal för TRIA – branschen. Under tiden gäller hängavtalen för de verksamheter som inrangerat och för övriga verksamheter (som tidigare hörde till allmänna sektionen) gäller de gamla avtalen MeF/HF och Kommunal/HF fram till 20180630.

20170529 
Hängavtal – HF går upp i Arbetsgivaralliansen

HF samgår med Arbetsgivaralliansen, AA
På förbundsstämman den 11 maj 2017 tog HF beslut om att from 1 juli 2017 uppgå i Arbetsgivaralliansen, som bildat ett nytt branschråd, TRIA,-tregrening i arbetslivet, särskilt för HFs medlemmar och andra antroposofiska verksamheter. 

Befintliga och nya lokala kollektivavtal
De nuvarande kollektivavtalet mellan MeF och HF fortsätter att gälla på alla verksamheter t o m 180630. Verksamheterna väljer fram till dess själva när de vill gå över till de nya hängavtalen med TRIA. Det ska göras genom lokala sk ”inrangerings-förhandlingar”. Först tar ni fram ett förslag till nytt lokalt avtal. I detta arbete kan ni ta hjälp av MeF. Sedan ska ni kalla alla de berörda facken till inrangeringsförhandling, oavsett om de har medlemmar i verksamheten eller inte. Det är upp till respektive fack att tacka ja eller nej till förhandlingen. Med kallelsen ska också förslaget till nytt lokalavtal skickas så att alla kommer väl förberedda till förhandlingen.

Om ni vill att MeF hjälper till att ta framert lokala avtal så kommer vi och hjälper till med det. Vi har tagit fram ett underlag med jämförelse mellan avtalen så att det ska bli enklare att se vilka förändringar det nya hängavtalet innebär. Ett hängavtal innebär att man skriver ett protokoll om att man ”hänger på” ett redan befintligt kollektivavtal, men att man i protokoll också gör särskilda undantag och särbestämmelser.

Protokoll och Lönebilaga MeF/HF:

Förhandlingsprotokoll Hängavtal 161230   

Bilaga 2 Löner till Hängavtal HF- MeF

Arbetsgivaralliansens avtal:

Arbetsgivaralliansens avtal Vård och omsorg

Arbetsgivaralliansens avtal Skola och Utbildning


20170226 
Nytt kollektivavtal –HF tänker uppgå i Arbetsgivaralliansen

MeFs och HFs arbete det senaste året
Under 2016 har MeF och HF haft samtal och förhandlingar med varandra och med Lärarförbunden, Kommunal och Vision, för att se om det skulle vara möjligt för alla dessa parter att gå över till ett mer gemensamt kollektivavtal. Ett syfte har varit att få ett kollektivavtal som är enklare än ”AB” (Allmänna bestämmelser, det kollektivavtal som HF hittills valt att utgå ifrån.) Ett annat syfte har varit att HF skulle får ett avtal med alla fack med så stora möjligheter till lokala undantag som möjligt. Ännu ett syfte har varit att HF på sikt inte längre ska ha två olika sektioner utan att vara en sammanhållen organisation och att alla HFs verksamheter ska ha samma kollektivavtal.
 
HFs sammangående med Arbetsgivaralliansen (Aa)
Efter HFs årsmöte 2016 valde HF att utveckla ett nära samarbete med Aa, för att på så vis kunna ge sina medlemmar bättre service. HF planerar nu på sikt att gå vidare i denna process och upphöra som självständig verksamhet och istället ingår som ett nytt branschråd inom Arbetsgivaralliansen. Det kommer för MeFs del att innebära att vi inte längre kommer att ha HF som motpart utan istället ett branschråd för antroposofiska verksamheter inom Aa. Det antroposofiska branschrådet kommer att ha ett centralt kollektivavtal för antroposofiska verksamheter med MeF och de andra facken.

Vad händer nu?
Befintliga och nya lokala kollektivavtal
Om ni vill uppdaterar vi ert lokala avtal, eller om ni ännu inte har skrivit ett lokalavtal kommer vi gärna och hjälper er.
 
Nya centrala kollektivavtal
MeF har vid årsskiftet tecknat två nya centrala hängavtal med HF. Dessa avtal har HF samtidigt också tecknat med de andra fack som HF redan har avtal med (Kommunal, LR, LF och Vision). Ett hängavtal innebär att man skriver ett protokoll om att man ”hänger på” ett redan befintligt kollektivavtal, i det här fallet det som Kommunal, LR, LF och Vision har med Aa, men att man i protokoll också gör särskilda undantag och särbestämmelser.
De nuvarande avtalen fortsätter dock tillsvidare att gälla på alla verksamheter. Verksamheterna väljer själva när de vill gå över till de nya avtalen. Det görs då genom lokala så kallade ”inrangerings-förhandlingar” med fackförbunden. Vi rekommenderar alla verksamheter att avvakta tills efter informationsmötena och förslagsvis också till efter KFs årsmöte. Övergången kommer att kunna göras under åtminstone de närmaste 12 månaderna.
 
Planerade informationsmöten
Under våren planerar vi tillsammans med HF en rad informationsmöten om detta på olika platser i landet, se nedan. Där kommer alla förändringar i avtalen att beskrivas utförligt och också finnas utrymme för att ställa frågor kring HFs uppgående i Aa. Förutom HF och MeF kommer också de andra facken och Aa vara med på mötena. 

 

 
De nya lokala avtalen
MeF kommer även under de nya avtalen att på samma sätt som tidigare kunna erbjuda varje verksamhet ett stort utrymme för egna bestämmelser, samt service när det gäller att göra egna lokala kollektivavtal, som motsvarar behoven i den egna verksamheten.
Det lokala kollektivavtalet med MeF kommer fortfarande att gälla för hela verksamheten, men nytt blir att det gäller endast medlemmar i MeF, och för de medarbetare som inte är med i något av de fyra facken som också har kollektivavtal med Aa (Kommunal, LR,LF och Vision). Både verksamheten och medarbetarna kommer på så vis att ha inflytande över vilka avtal som ska gälla i verksamheten.
 
Historisk bakgrund
C-avtalet mellan HF och MeF

Grundidén med det centrala kollektivavtalet är att medarbetarna och verksamheterna erbjuds en möjlighet ha kollektivavtal med organisationer som har kännedom om verksamheternas människosyn och ändamål. MeF erbjuder ett kollektivavtal som är öppet för alla medarbetare och grundar sig i samma människosyn som verksamheten.
MeF arbetar utifrån antroposofi social tregrening och erbjuder denna avtalsmöjlighet för alla antroposofiskt inriktade verksamheter.
 
Bakgrund
År 1994 bildades HF och ett kollektivavtal skrevs med MeF för alla HFs verksamheter och för alla anställda i dessa verksamheter. Verksamheterna var från början 14 stycken och år 2000 var de 110 stycken.
 
År 2000 skrev HF ett hängavtal med Kommunal som skulle gälla för medlemmar i Kommunal. I det här fallet det som Kommunal har med SKL (Sveriges kommuner och landsting).
 
År 2008 bildade HF två sektioner. Den ena hade kollektivavtal med MeF och hängavtal med Kommunal, den andra med Kommunal och så småningom även med LR/LF och Vision.
 
År 2017 har nu alla parter tecknat två nya hängavtal där man ”hänger på” två av Aa´s kollektivavtal. ”Skola och utbildning” och ”Vård och omsorg”.


Skillnader i centralavtalen

Vi har tagit fram en jämförelse mellan de olika avtalen (MeF, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd) för att tydligt och överskådligt visa på grundläggande skillnader i kollektivavtalen. Till formen är C-avtalet likt AB, för att underlätta för medarbetare och ledningspersoner att göra jämförelser mellan avtalen. Skrivelsen är avstämd med Huvudmannaförbundet.

Skillnader i CKA 130904


Nytt Centralt kollektivavtal CA-2014 MeF-HF

Det uppdaterade centrala kollektivavtalet mellan HF:s Allmänna sektion och MeF gäller från 2014-07-01.
Viktiga nyheter i avtalet är de nya ersättningarna för jour, Ob mm samt lägsta lönenivå.

En fullständig lista på förändringarna i avtalet finns att ladda ner här nedan, liksom även hela det nya C-avtalet.

Förhandlingsprotokoll ändringar 140617 i CA-2014 MeF-HF

CA-2014 HF-MeF